APV: Konkurs za opremanje stočarskih farmi

Foto: Pixabay

Konkurs je otvoren do 15.03.2019. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019. godini predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.200.000,00 dinara, odnosno 2.500.000,00 dinara

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

Opremanje govedarskih farmi:

 • Boksevi za smeštaj muznih krava,
 • boksevi za smeštaj tovnih junadi,
 • podovi za ležišta,
 • pojilice,
 • termo pojilice,
 • električne pastirice,
 • ventilacija,
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 • laktofrizi,
 • kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

Opremanje svinjarskih farmi:

 • boksevi za prašenje,
 • uklještenje,
 • prostirke, podovi za staje,
 • grejne ploče, sistem grejanja,
 • boksevi za prasad,
 • boksevi za tov svinja (sa hranilicom),
 • oprema za ishranu,
 • ventilacija.

Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:

 • pojilice,
 • termo-pojilice,
 • električne pastirice,
 • oprema za ishranu,
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 • laktofrizi.

Opremanje živinarskih farmi:

 • oprema za ishranu,
 • pojilice,
 • linija napajanja,
 • ventilacija,
 • paneli za hlađenje,
 • oprema za grejanje,
 • oprema za sortiranje jaja,
 • oprema za pakovanje jaja,
 • oprema za čuvanje jaja,
 • oprema za uzgoj i držanje koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja.

Nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu:

 • ekstruder,
 • mlin čekićar,
 • mešaona,
 • peletirka,
 • balirka za seno.

Oprema za izđubravanje:

 • skreperi i separatori,
 • uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,
 • pumpe za pražnjenje tankova,
 • separatori za osoku i tečni stajnjak,
 • specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka,
 • prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj vrsti životinja.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

-Fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

-Pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju:

 • manje od 20 goveda
 • manje od 150 ovaca ili koza
 • manje od 30 krmača
 • manje od 100 tovljenika
 • manje od 4000 brojlera.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2019. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16. s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2019. GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10 do 12 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Komentari