Direkcija za robne rezerve kupuje 25.500 tona pšenice

Foto: Pixabay

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla

Republička direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD, Novi Sad, od:

-fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

-zemljoradničkih zadruga i

-skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese maks. 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 20,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zainteresovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, počev od 10.07.2019. godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.


Kompletan tekst Obaveštenja možete da preuzmete u prilogu:

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2019. godine

Komentari