Dopunjen IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020.

Dodati su pododeljci Sektor proizvodnje i prerade jaja i Sektor proizvodnje i prerade grožđa

Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine.

U IPARD program dodati su pododeljci Sektor proizvodnje i prerade jaja i Sektor proizvodnje i prerade grožđa.

U najnovijoj dopuni, menjaju se Specifični kriterijumi prihvatljivosti, prema kojima su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar proizvođača sadnog materijala, sa minimum 0,5 ha i maksimum 50 ha matičnih zasada voća na kraju investicije, prihvatljiva za:

1) investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode;
2) podizanje novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala;
3) izgradnju objekata za konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala i nabavka opreme/uređaja/materijala (uključujući biljni materijal) za rasadničarsku proizvodnju, kao i skladišnih kapaciteta za čuvanje sadnog materijala.

Kada je reč o sektoru Jaja, poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta od minimum 5.000 i maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja imaju upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja, na kraju investicije, prihvatljiva su za investiranje u:

1) izgradnju i/ili opremanje:
(1) objekata za uzgoj kokošaka nosilja, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i hrane za životinje;
(2) objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka,
2) poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
3) proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa kapacitetom objekta većim od 200.000 kokošaka nosilja, na početku investicije su prihvatljiva za investiranje u rekonstrukciju i/ili opremanje:

1) objekata radi ispunjenja EU standarda u vezi sa dobrobiti životinja;
2) objekta za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka,
3) investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

U sektoru Vinogradarstvo, poljoprivredna gazdinstva upisana u Vinogradarski registar sa minimum 2 ha i maksimum 100 ha vinograda na kraju investicije, prihvatljiva su za:

1) podizanje novih, restruktuiranje i konverziju postojećih (krčenje i podizanje) zasada vinove loze;
2) kupovinu voćarsko-vinogradarskih traktora (do 100 kW), mašina za zaštitu bilja, rezidbu, tarupiranje, berbu i obavljanje drugih agrotehničkih i ampelotehničkih mera i opreme;
3) investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za vinograde (uključujući računarsku opremu);
4) investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode;
5) investiranje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za grožđe, uključujući ULO kapacitete.

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar proizvođača sadnog materijala sa minimum 0,5 ha i maksimum 50 ha matičnih zasada vinove loze na kraju investicije prihvatljiva su za:

1) investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za matične zasade, rastila, vinograde i drugo (uključujući računarsku opremu);
2) investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode;
3) podizanje novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala;
4) izgradnju objekata za konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala i nabavka opreme/uređaja/materijala (uključujući biljni materijal) za rasadničarsku proizvodnju, kao i skladišnih kapaciteta za čuvanje sadnog materijala.

Menja se i stav o intenzitetu pomoći i stopi učešća EU, te korisnik može zahtevati podršku, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, za prihvatljive troškove u okviru sledećih granica:

  • Za voće, povrće, vinogradarstvo i ostale useve:

1) minimalni iznos 5.000 evra;
2) maksimalni iznos 700.000 evra.

  • Za sektore mleko, meso i jaja:

1) minimalni iznos 5.000 evra;
2) maksimalni iznos 1.000.000 evra.

U sektoru prerade jaja, pravo na podsticaje imaju samo mikro, mala i srednja pravna lica.

U sektoru prerade grožđa, korisnik mora biti poljoprivredno gazdinstvo:

1) upisano u Vinogradarski registar u skladu sa Zakonom o vinu;
2) sa maksimalno mogućim kapacitetom godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara na kraju investicije upisanim u Vinarski registar u skladu sa Zakonom o vinu.

U sektoru prerade jaja, prihvatljive investicije za objekte za preradu jaja su:

1) izgradnja/renoviranje objekata za preradu jaja, objekata za pakovanje i skladištenje;
2) nabavka opreme za preradu jaja, skladištenje, oprema za tretman otpada i nus-proizvoda;
3) fizičko investiranje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
4) IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje, ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

U sektoru prerade grožđa, prihvatljive investicije za objekte za preradu grožđa su:

1) izgradnja/renoviranje i opremanje pogona, odnosno prostorija koje se koriste za preradu grožđa, odnosno proizvodnju i skladištenje vina/vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina;
2) izgradnja/renoviranje i opremanje prostora za degustaciju, evaluaciju karakteristika i prezentaciju vina;
3) oprema, uređaji i sudovi za proizvodnju, punjenje/pakovanje i čuvanje vina/vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina i druga specijalizovana i laboratorijska oprema, instrumenti i uređaji;
4) oprema za dezinfekciju radnika;
5) ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmereno na sopstvene potrebe;
6) investiranje u uspostavljanje i implementaciju sistema bezbednosti hrane, sistema kvaliteta i geografskog porekla;
7) promovisanje oznaka i proizvoda sa geografskim poreklom.

Što se tiče intenziteta pomoći i stopi učešća EU, za preradu jaja i marketing, kao i preradu grožđa i marketing korisnik može zahtevati podršku u minimalnom iznosu od 10.000 evra, a maksimalno 1.000.000 evra.


Kompletan tekst izmenjenog i dopunjenog Programa možete da preuzmete u prilogu: