IPARD – konkurs za nabavku novog traktora

Foto: AgroFin

Zahtev se podnosi od 4. januara do 26. februara

Uprava za agrarna plaćanja objavila je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora.

Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 80 odsto ukupnog iznosa. Iznos podsticaja zavisi od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 555.761.895,00 dinara.

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Zahtev se podnosi od 4. januara do 26. februara 2018. godine.

Lice koje ispunjava propisane uslove ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, i to sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:

1) U sektoru mesa:

 • do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
 • do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
 • do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
 • do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

2) U sektoru mleka:

 • do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
 • do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

3) U sektoru voća:

 • do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
 • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
 • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

4) U sektoru povrća:

 • do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
 • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
 • do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
 • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

5) U sektoru ostalih useva:

 • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
 • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Zahtev za odobravanje projekta

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;

3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:

 • diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
 • diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
 • diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede,
  odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti
  poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana
  podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili
 • ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;

2) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni poljoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavlja i:

1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

2) poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

IPARD – kako konkurisati, investirati i dobiti evropske pare

Saznajte više o IPARD-u

Ponude i račune za konsultantske usluge u okviru opšteg troška mogu izdati preduzetnici i privredna društva čija je registrovana pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – pružanje konsultantskih usluga.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i ovaj sertifikat.

Zahtev za isplatu IPARD podsticaja

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Uz zahtev za isplatu, korisnik IPARD podsticaja dostavlja račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, otpremnicu odnosno međunarodni tovarni list, dokaz o izvršenom plaćanju, jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz, sertifikat o poreklu odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe, izjavu dobavljača da je isporučeni traktor nov…

Preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

 Prilog 1 – Tabela 1: Maksimalna snaga traktora po sektorima i veličini-kapacitetu

 Prilog 2 – Obrazac 1: Zahtev za odobravanje projekta

 Prilog 3 – Obrazac 2: Zahtev za odobravanje isplate podsticaja

 Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan za meru 1 – Obrazac 1

 Prilog 5 – Složen poslovni plan za meru 1- Obrazac 1


Dopuna Javnog poziva i Lista standarda emisije izduvnih gasova:

 Dopuna 1 – Drugog Javnog Poziva IPARD M1 – traktor

Prilog 1 – Lista standarda emisije izduvnih gasova