Raspisan Prvi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7

Foto: AgroFin

Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u iznosu od 2.352.150.000,00 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u iznosu od 2.352.150.000,00 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u ruralni turizam koji su dati u Listi prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 7, koja je objavljena uz ovaj Javni poziv.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost. Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije. Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u vrednosti do 400.000 evra, i to kroz najviše tri projekta, u periodu sprovođenja IPARD programa.

Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije, i to do 2.000 evra.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

  • fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice ako:

1) se investicija nalazi u ruralnom području;
2) ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;
3) ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
4) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
6) je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu;
7) je objekat koji je predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje u njegovom vlasništvu;
8) je objekat koji je predmet investicije u opremanje u njegovom vlasništvu, odnosno u slučaju preduzetnika i privrednog društva da nad tim objektom ima i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
9) nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
10) dobavljač i lice iz člana 3. ovog pravilnika ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica, u skladu sa ovim pravilnikom;
11) ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljive troškove prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje se dostavlja račun;
12) je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta;
13) roba koja je predmet investicije potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
14) za objekat koji je predmet investicije u izgradnju ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu;
16) ako predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Prvi javni poziv za Meru 7.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Prvi javni poziv za Meru 7

Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta

Obrazac 2 – Zahtev za odobravanje isplate

Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan

Prilog 5 – Složeni poslovni plan

Prilog 6 – Kriterijumi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca zahteva i projekta

Aktuelna verzija Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja


Potrebna vam je konsalting agencija za IPARD projekte?

Listu AgroFin partnera pogledajte ovde.