Raspisan Prvi Javni poziv za IPARD podsticaje za Meru 3

Foto: AgroFin

Zahtev se podnosi u roku od 27. marta do 28. maja 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme.

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku nove opreme dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3.

Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije date u Prilogu 1, a čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo (mikro, mala i srednja preduzeća);
  • zemljoradnička zadruga.

Lice koje ispunjava uslove ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za investicije u preradu i marketing u sledećim sektorima:

1) mleka;
2) mesa;
3) voća i povrća.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 878.498.105 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Vrednost prihvatljivog opšteg troška ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Vrednost prihvatljivog opšteg troška za izradu poslovnog plana za koje se odobravaju IPARD podsticaji ne može preći iznos od:

  • 3% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od tri miliona evra;
  • 4% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od jednog, a manja od tri miliona evra;
  • 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije manja od milion evra.

Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

  • za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;
  • za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;
  • za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3 (Prilog 1).

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 27. marta do 28. maja 2018. godine.

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) ponude, a ako se odnose na investicije u nabavku mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
7) bilans uspeha za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
8) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta – za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
9) poreski bilans – Obrazac PB2 za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog
zemljišta, odnosno objekta zaključen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje
deset godina počev od 2018. godine, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet
zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa,
odnosno prava korišćenja;
12) izjava podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3.

Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ponude i račune za konsultantske usluge, za troškove pripreme tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi, u okviru opšteg troška mogu izdati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva, Pravilnik i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme

 Prilog 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3

 Prilog 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova za Prvi Javni poziv za Meru 3

 Obrazac 1 – Zahtev za odobravanje projekta – Prvi Javni poziv za Meru 3

 Obrazac 2 – Zahtev za isplatu IPARD podsticaja – Prvi Javni poziv za Meru 3

 Obrazac 3 – Izjava podnosioca zahteva

 Prilog 4 – Jednostavan poslovni plan za Meru 3

 Prilog 5 – Složen poslovni plan za Meru 3


 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

 Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva


Uprava za agrarna plaćanja objavila je i Vodič za korisnike IPARD programa za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koji možete da pogledate ovde.