Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za pravna lica

Foto: Pixabay

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu i uz njega prilaže svu potrebnu dokumentaciju

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv sadrži rok za podnošenje zahteva, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv. Postupak se pokreće sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu. Zahtev se može podneti za jednu ili više investicija u okviru jednog sektora.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za odobravanje projekta za pravna lica:

1) poslovni plan;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) ponude u skladu pravilnikom o IPARD podsticajima;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
7) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
8) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
9) poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.