Izmenjen Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu RPG

Foto: AgroFin

Najvažnije izmene odnose se na sektor grožđa i sektor jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“ broj 67/2019 od 20.09.2019. godine).

Najvažnije izmene odnose se na uvođenje dva nova sektora ulaganja – sektor grožđa i sektor jaja i uvođenje posebnih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaj za proizvođače sadnog materijala voćaka i vinove loze.

Poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 ha i maksimum 100 ha vinograda na kraju investicije, upisanih u Vinogradarski registar, mogu uz IPARD podršku da podignu nove zasade vinove loze ili izvrše konverziju postojećih zasada, investiraju u sisteme protivgradne zaštite, ili u sisteme za navodnjavanje, nabave poljoprivrednu mehanizaciju, uključujući voćarsko-vinogradarske traktore (do 100 kW), ili uz IPARD podršku izgrade skladišne kapacitete, uključujući ULO hladnjače.

Što se tiče sektora jaja poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta od minimum 5.000 i maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, mogu da investiraju u izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za uzgoj kokošaka nosilja, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i hrane za životinje, poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu. Na drugoj strani, poljoprivredna gazdinstva sa kapacitetom objekta većim od 200.000 kokošaka nosilja, na početku investicije su prihvatljiva za investiranje u rekonstrukciju i/ili opremanje proizvodnih kapaciteta radi ispunjenja EU standarda u vezi sa dobrobiti životinja, izgradnju objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka, kao i u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Izmenama pravilnika propisano je da se ispunjenost minimalnih nacionalnih uslova u oblasti dobrobiti životinja i zaštite životne sredine proverava na celom gazdinstvu, osim u slučaju poljoprivrednih gazdinstva koja podnose zahtev u okviru sektora voća i povrća i u RPG imaju do 15 hektara upisanih površina pod navedenim kulturama. Ispunjenost minimalnih nacionalnih uslova će se na ovim gazdinstvima proveravati samo u okviru sektora u kojem korisnik podnosi zahtev.


Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika možete da preuzmete ovde: