Moratorijum i na poljoprivredne kredite

Foto: Pixabay

Za sve dužnike koji to žele

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Razvojni fond AP Vojvodine i Garancijski fond AP Vojvodine obustavili su rad sa strankama putem neposrednog kontakta i svojim klijentima ponudili zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorijum), u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije.

Pokrajinski fond za razoj poljoprivrede obezbeđuje nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem, na dole navedene adrese i brojeve telefona:

Bulevar Mihajla Pupina 6
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Mejl adresa: fondpolj@vojvodina.gov.rs

Telefoni:
+381 21 557 451
+381 21 557 452
+381 21 557 453

Fond je uputio ponudu svim svojim korisnicima kredita, za korišćenje zastoja u otplati kredita u trajanju od 90 dana.

Ovaj moratorijum će podrazumevati sledeće:

• Produžetak roka otplate kredita za 90 dana
•Redovna kamata koja se obračunava za vreme moratorijuma biće pripisna dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita
•Stopiranje obračuna zatezne kamate i izvršenje prinudne naplate, kao i zaustavljanje drugih pravnih radnji u vezi sa naplatom potraživanja.

Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za obaveze počev od dana objavljivanja ove ponude, odnosno počev od 20.03.2020. godine.

Smatraće se da je korisnik prihvatio ovu ponudu ako u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbije ovu ponudu.

Ukoliko korisnici žele da nastave sa redovnom otplatom obaveza po kreditima i ne prihvate predloženu ponudu, neophodno je da Fondu dostave izjavu da ponudu odbijaju (upućivanjem odgovora na fondpolj@vojvodina.gov.rs, ili putem redovne pošte na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla 16, 21000 Novi Sad).

Prihvatanje ove ponude korisnicima ne uskraćuje pravo da tokom perioda moratorijuma vrše uplate po kreditnim obavezama, u skladu sa svojim mogućnostima.

I Razvojni fond AP Vojvodine je ponudio zastoj u otplati obaveza po kreditima u korišćenju kod Fonda. Moratorijum u otplati kredita iznosi 90 dana, odnosno do trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije.

Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za obaveze (mesečne rate – anuitete, kamate) koje dospevaju počev od dana objavljivanja ove Ponude, odnosno počev od 20.03.2020. godine.

Sve obaveze koje dospevaju u periodu moratorijuma će biti uključene u anuitete preostale nakon isteka moratorijuma, odnosno krajnji rok otplate kredita se neće menjati.

Za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke po kojima rok konačne otplate kredita ističe u periodu moratorijuma, obaveza korisnika kredita je da kredit otplati u skladu sa zaključenim ugovorom o kreditu (najkasnije 30 dana pre isteka garancije) ili da obezbedi produženje roka važenja garancije.

Smatraće se da je korisnik prihvatio ovu ponudu ako u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbije ovu ponudu (upućivanjem odgovora na mejl kreditno@rfapv.rs, ili putem redovne pošte na adresu Razvojni fond AP Vojvodine, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 7a).

Prihvatanje ove ponude korisnicima ne uskraćuje pravo da tokom perioda moratorijuma vrše uplate po kreditnim obavezama, u skladu sa svojim mogućnostima.

Garancijski fond AP Vojvodine obezbeđuje nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem, na dole navedene adrese i broj telefona:

Hajduk Veljkova 11
21137 Novi Sad
Republika Srbija

Kancelarija direktora: office@garfond.rs

Poslovni sektor: garancije@garfond.rs

Sektor poslovne podrške: podrska@garfond.rs

Sektor upravljanja rizicima i rizičnim plasmanima: rizici@garfond.rs

Telefon: +381 21 489 37 00.

Moratorijum za sve dužnike

Podsetimo, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Banka tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje.