RFV: Konkurs za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Foto: Pixabay

Krediti će se dodeljivati za finansiranje nabavke nove pogonske i priključne mehanizacije

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Uslovi kreditiranja:

 • iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara
 • kamatna stopa: 1.5% na godišnjem nivou
 • sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina
 • prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV), ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a
 • rok vraćanja kredita: do 5 godina
 • grejs period: 6 meseci
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju polugodišnje – u grejs periodu se polugodišnje obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope
 • obezbeđenje kredita:
  – lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
  – garancija poslovne banke ili
  – hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda APV, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili – zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev sa kompletnom potrebnom dokumentacijom iz tačke 5. Konkursa, podnosi se Razvojnom Fondu APV, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, Sektoru za kredite, ili poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

 Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

 Zahtev za odobravanje kredita za poljoprivredna gazdinstva

 Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

 Primer otplate kredita za nabavku nove mehanizacije