RFV: Krediti za investicije u okviru IPARD programa

Foto: AgroFin

Krediti će se odobravati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa.

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa.

Za realizaciju ove kreditne linije namenjeno je 500 miliona dinara.


KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su primili rešenje od Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to: fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije.

Krediti će se odobravati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.


USLOVI KREDITIRANJA

 • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa
  prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a
  najviše:

– do 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan
realizacije kredita – za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne
mehanizacije i poljoprivrednih mašina, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija
i troškova, i raspisanim Javnim pozivom;

– do 800.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan
realizacije kredita – za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu, u skladu sa
Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom, kao i za druge namene u skladu sa pozivima;

– prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu
vrednost;

 • kamatna stopa (godišnja):

 • bez sopstvenog učešća;
 • primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;
 • umanjenje glavnice kredita – nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši se umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja;
 • rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
 • grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnika i 246,00 dinara za fizičko lice (vlasnik preduzetnik).

 • obezbeđenje kredita:

1. četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i

2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada
pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno
nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i

3. garancija poslovne banke (garancija je obavezan instrument obezbeđenja za kredite u
iznosu većem od 20.000.000,00 dinara za fizička lica, odnosno većem od 50.000.000,00
dinara za pravna lica i preduzetnike) ili

hipoteka prvog reda, i to:
– na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne
vrednosti i traženog kredita 150%, ili
– na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti,
samo za pravna lica i preduzetnike, odnosno na poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti
za fizička lica, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog
kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti ili

zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira
sredstvima kredita.


MINIMALNI USLOVI

Za sve podnosioce zahteva važe sledeći minimalni uslovi: nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu, AP Vojvodini po kreditima odobrenim od strane Fonda za razvoj AP Vojvodine i po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.

Za podnosioce zahteva (pravna lica i preduzetnike) koji kao instrument obezbeđenja ne daju garanciju poslovne banke važe i ostali minimalni uslovi:

 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja
 • Pravna lica i preduzetnici – dvojno knjigovodstvo:
  – Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom po poslednjem završnom računu
  – Ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule
 • Preduzetnici – prosto knjigovodstvo:
  – Poslovanje sa neto dobitkom po poslednjem završnom računu.

PODNOŠENJE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Pored popunjenog i potpisanog Zahteva za kredit i ostale statusne i finansijske dokumentacije, podnosi se i sledeća dokumentacija u vezi odobrenja projekta u okviru IPARD podsticaja:

 • Kopija podnetog zahteva za odobrenje projekta uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije,
 • Poslovni plan u skladu sa metodologijom koja je sastavni deo Pravilnika o IPARD podsticajima,
 • Ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatljive troškove u skladu sa Pravilnikom o
  IPARD podsticajima
 • Rešenje o odobravanju projekta
 • Rešenje o isplati IPARD podsticaja.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

 Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za pravna lica i preduzetnike

 Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

 Zahtev za kredit – pravna lica i preduzetnici

 Zahtev za kredit – fizička lica

 Zahtev za kredit obezbeđen garancijom poslovne banke – pravna lica i preduzetnici

 Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

 Pregled gradova i opština po razvijenosti

 Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu – pravna lica i preduzetnici sa dvojnim knjigovodstvom

 Projekcija uprošćenog bilansa uspeha – preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo

 Primer otplate kredita