Ruma: Javni poziv bankama za kratkoročno kreditiranje RPG

Foto: Pixabay

Sredstva kojima će Opština Ruma subvencionisati deo kamate na dodeljene kredite iznose 5.000.000,00 dinara

Opština Ruma poziva banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje fizičkih lica – nosilaca aktivnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Ruma, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, mašina, opreme i repromaterijala u stočarstvu, voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kupovinu stoke, živine, pčela, izgradnju plastenika i kupovinu sadnog materijala u povrtarstvu i voćarstvu, sredstava za zaštitu bilja, sistema za navodnjavanje i izgradnju bunara, uz učešće Opštine Ruma u subvencionisanju dela kamate, da podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

Kako se navodi na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, zainteresovane banke moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da namenski, kratkoročno (do 12 meseci) kreditiraju nabavku sredstava iz tačke 1 ovog Javnog poziva, za fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom,
  • da poljoprivrednim gazdinstvima iz tačke 1 odobre samo jedan kredit koji se isplaćuje u dinarima i koji ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 500.000,00 dinara,
  • da za svaki kredit odobren fizičkim licima – nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Opštine Ruma, Opština Ruma subvencioniše kamatu u iznosu od 10% na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope preračunato za period korišćenja kredita (primer: ako je kamatna stopa banke 11%, lokalna samouprava će subvencionisati 10%, a 1% će platiti korisnik kredita),
  • da jednokratnu naknadu za obradu kredita snosi korisnik kredita,
  • da se plasiranje sredstava vrši prema odredbama poslovne politike banke i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2018. godinu, uz obezbeđenje dokaza o namenskom plasmanu kredita,
  • da uz zahtev za naplatu od opštine subvencionisanog dela kamate priloži dokumenta definisana Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2018.godinu,
  • sav rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika snose banke, uz obezbeđenje namenskog praćenja plasmana koju kontrolu će banka omogućiti i Opštini Ruma.

Sredstva kojima će Opština Ruma subvencionisati deo kamate na dodeljene kredite iznose 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine Ruma za 2018. godinu.

Opština Ruma će subvencionisati deo ukupne kamatne stope do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana) i koje dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće se razmatrati. Nakon razmatranja prispelih ponuda banaka opština Ruma će sa svim bankama koje ispunjavaju navedene uslove zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ponude se podnose na pisarnici opštinske uprave opštine Ruma, ulica Orlovićeva 5, u zatvorenim kovertama sa naznakom “Opština Ruma, Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu – ponuda za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Ruma uz učešće opštine Ruma u subvencionisanju dela kamate na kredite za nabavku sredstava za poljoprivrednu proizvodnju“.

Rok za dostavljanje ponude je 22.05.2018. godine do 15 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, na telefon broj 022/478-712 lokal 109.