Subotica sufinansira deo kamate za obrtna sredstva

Foto: OTP Banka

Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad

Grad Subotica raspisao je Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, podnose Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada.

Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate od 12 meseci.

Ukupna kamata je 7,5% godišnje (fiksna), od toga 6,5% godišnje subvencioniše Grad Subotica, a 1% godišnje plaća korisnik kredita.

Naknada za odobravanje kredita je 0%.

Način otplate kamate je mesečno ili tromesečno u skladu sa anuitetnim planom otplate, a glavnice mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Banka sa kojom je Grad zaključio sporazum je OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80.

Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je obavezan da sredstva kredita koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava (seme, sadni materijal, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje, tekuće održavanje opreme, mehanizacije i objekata…).

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na telefon 024/626-871.


Kompletan tekst Javnog poziva možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv