BRAZDA ZDRAVLJA IZ RAVNICE – Klasteri otvaraju put konkurentnosti

Udruženi proizvođači u Vojvođanski klaster organske proizvodnje zajednički do nabavke repromaterijala i objedinjenog nastupa sa proizvodima na tržištu

Vojvodina raspolaže velikim prirodnim potencijalom za organsku proizvodnju, a sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu već nekoliko godina izlaze prvi inženjeri smera Organska poljoprivreda kao i inženjeri Ekološke poljoprivrede na Univerzitetu „Educons“. Organska proizvodnja u pokrajini svake godine povećava površine i broj proizvođača, ali opredeljenim proizvođačima još uvek nedostaju praktična znanja i bolja međusobna povezanost u organskoj proizvodnji.   

Vojvođanski klaster organske poljoprivrede (VOK) upravo je nastao (2014. godine) iz iskazane  potrebe za unapređenjem proizvodnje kao i udruživanjem proizvođača. Sve sa ciljem da, zajedničkom nabavkom repromaterijala i nastupom na tržištu, kako primarnih tako i prerađenih organskih proizvoda, olkšaju sebi proizvodnju i plsaman.Za svoje delovanje dobili su punu podršku Pokrajinske vlade, ali i samih proizvođača, prerađivača i distributera organskih proizvoda.

U momentu osnivanja klaster je imao  svega 18, dok danas Skupštinu udruženja broji 65 članova, od kojih je više od 40 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se bave organskom proizvodnjom. Osnovni cilj udruženja je pоvеćаnje inоvаtivnоsti, konkurentnosti i оdrživоsti orgаnskе pоlјоprivrеdе Vојvоdinе. Osim toga VOK zаstupа intеrеse i pružа stručnu pоmоć organskim proizvođačima, оbеzbеđuje infоrmаciоni sistеm zа sve člаnоvе kao i promociju njihovih proizvoda;

„Sa vrlo skromnim sredstvima s kojima raspolaže VOK pokušava da makisimalno daje svoj doprinos unapređenju organskog sektora u Vojvodini, posebno što takva vrsta poljoprivrede omogućava proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane što je veoma važno i za očuvanje životne sredine. Svojim daljim radom i zalaganjem kao i još većom pomoći države, pre svega u pogledu podsticaja, očekujemo dalji rast i napredak organske proizvodnje u pokrajini i naravno, veći broj članova našeg udruženja“, rekla jde Marija Nikolajev, menadžer VOK.

Od aktivnosti koje Vojvođanski klister orgsnaske poljoprivrde pokreće posebno treba naglasiti   pоdsticanje i izdаvanje stručnih, prоpаgаndnih i drugih publikаciјa.Među njima se posebno izdvaja  brošura „Organske farme u Vojvodini“  namenjena svima onima koji organsku proizvodnju vide kao svoj put u bolje sutra sa ciljem da ukaže na trenutno stanje u ovoj oblasti na području Vojvodine.  Brošura je pripremljena i odštampana kako bi se stvorili još  bolji uslove  za afirmaciju razvoja proizvodnje i tržišta organskih proizvoda.

„Samo ujedinjeni i usmereni ka istom cilju možemo da unapredimo sektor organske proizvodnje koji može  da postane jedna od najvažnijih karika u izvoznom lancu poljoprivrede pokrajine“, ističe Nikolajeva.

Među osnivače VOK posebno treba istaći Global Seed d.o.o. koji posluje pod okriljem Poslovnog sistema „Global seed-a“ sa sedištem u Čurugu. Uspostavili su organsku proizvodnju  korišćenjem prirodnih metoda, oslanjajući se na lokalne izvore energije i repromaterijala, sa  potpunio zatvorenim sistemom biljne i stočarske proizvodnje. Organska farma muznih krava, najveća u Evropi, nalazi se u Čurugu i rasprostire se na preko 30 hektara, od čega 20 hektara ćine pašnjaci, 1,7 hektara travnatih površina namenjeno isključivo slobodnom boravku i ispaši goveda. Kapacitet farme je 1.000 krava na muži, dok se u svakom trenutku na farmi nalazi oko 2.500 grla raznih kategorija.

„Global seed“ farma  svakodnmevno isporučuje preko 17.000  litara sirovog organskog mleka. Na oko 2.000 hektara sertifikovanog organskog zemljišta organizovana je biljna proizvodnja, a izgrađena je i Fabrika za proizvodnju hrane za životinje. U sklopu globalne inicijative za smanjenje emisije štetnih gasova, izgrađeno je i biogas postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije iz OIE kapaciteta 0,6 MW. U toku je izgradnja još jednog postrojenja koje će podići kapacitet na 1,2 MW.  Kompanija je na tržište iznela i proizvod pod zaštićenim brendom „Bio Panon“ kao i organsko pšenično brašno i juneće organsko meso.

Među uspšenije članove VOK, spada i preduzeće „Mokrin d.o.o.“ koje je 2015, godine, započelo proces konverzije sa ciljem da se na oraničnim površinama koje pripadaju mokrinskom ataru uspostavi novi proces proizvodnje ratarskih kultura, na principima organske proizvodnje. Na površini od 300 hektara ovo preduzeće proizvodi strna žita, suncokret, proso, lan i lucerku, a u planu je širenje proizvodnje i pokretanje prerade određenog broja kultura do konačnog proizvoda ili poluproizvoda, koji bi se našli na prodajnim policama organske hrane. Prihvatanjem novog koncepta razvoja poljoprivrede, uz uspostavljenu harmoničnu vezu sa prirodom, ovo preduzeće  spremno iščekuje nove izazove i širenje organske proizvodnje na severu Banata.

                                                                SUTRA: Ključ uspeha u znanju i radu