APV: Drugi konkurs za sufinansiranje opreme za proizvodnju vina i rakije

Foto: Pixabay

Predviđeno je ukupno 15.576.273,80 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 15.576.273,80 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, odnosno 2.750.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2019. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. Nabavku opreme za primarnu preradu grožđa,
 2. Nabavku opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
 3. Nabavku opreme za čuvanje i negovanje vina,
 4. Nabavku opreme za punjenje vina,
 5. Nabavku opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. Pravno lice:
  -privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
  -zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
  -složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Specifični uslovi:

 1. izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2) u vlasništvu ili u zakupu za period od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za proizvodnju vina i rakije;
 2. proizvodnja zasnovana na minimum 0,5 hektara vinograda;
 3. izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.09.2019. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI“ ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267, od 10 do 13 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Komentari