APV: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi

Foto: Pixabay

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 50.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavke opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% do prihvatljivih troškova investicije; za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1. Opremanje govedarskih farmi:

 • boksevi za smeštaj muznih krava,
 • boksevi za smeštaj tovnih junadi,
 • podovi za ležišta,
 • pojilice,
 • termo pojilice,
 • električne pastirice,
 • ventilacija,
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 • laktofrizi,
 • kućica za smeštaj teladi ‒ boksevi za telad (pojedinačni i grupni).

2. Opremanje svinjarskih farmi:

 • boksevi za prašenje,
 • uklještenje,
 • prostirke, podovi za staje,
 • grejne ploče,sistem grejanja
 • boksevi za prasad,
 • boksevi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice , pojilice, linije za hranjenje, ventilacija.

3. Opremanje ovčarskih i kozarskih farmi:

 • pojilice,
 • termo-pojilice,
 • električne pastirice,
 • hranilice,
 • muzilice,
 • sistemi za mužu,
 • laktofrizi.

4. Opremanje živinarskih farmi:

 • hranilice,
 • linije za hranjenje,
 • pojilice,
 • linija napajanja,
 • ventilacija,
 • paneli za hlađenje,
 • klapne,grejanje.

5. Nabavku opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu

 • ekstruder,
 • mlin čekićar,
 • mešaona
 • peletirka
 • balirka za seno

6. Opremu za izđubravanje

 • skreperi i separatori,
 • uređaji za mešanje osoke i tečnog stajnjaka,
 • pumpe za pražnjenje tankova,
 • separatori za osoku i tečni stajnjak
 • specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka,polutečnog i tečnog stajnjaka
 • prateća oprema za polutečni i tečni stajnjak

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja.


KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

pravno lice:

 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.


SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosilac prijave,

za sektor mleko: može imati najviše 1-19 mlečnih krava i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe;

za sektor meso: manje od 20 junadi u tovu, odnosno manje od 150 ovaca/koza, odnosno manje od 30 krmača, odnosno manje od 100 tovljenika svinja, odnosno manje od 4000 komada pilića brojlera i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.


NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo“, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2018. GODINI“ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Tekst konkursa

 Pravilnik

 Obrazac prijave