APV: Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju i preradu mleka

Foto: Pixabay

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodini u 2018. godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna institucija, a finansirati Sekretarijat.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava:
– fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,
– fizička lica, preduzetnici i pravna lica ukoliko su ovlašćena lica mlađa od 40 godina, i
– žene,
bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava koji ostvaruju pravo na bespovatna sredstva u iznosu od 80%.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 200.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

 • Adaptacija objekta za preradu mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda
 • Nabavka nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
 • Nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
  – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  – preduzetnik nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice:
  – privredno društvo
 3. zadruge.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

Korisnici ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za adaptaciju objekata i nabavku nove opreme za preradu mleka ako:

 1. poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za mlekaru u domaćinstvu;
 2. Korisnik mora biti registrovan u Registru objekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu;
 3. Korisnik mora imati prosečan dnevni kapacitet do 2.999 litara prikupljenog mleka;
 4. Korisnik mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Konkurs je otvoren do 01.09.2018. godine.

Uslovi korišćenja sredstava

 1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno u skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom – formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom;
 2. Podnosilac prijave – fizičko lice u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava dostavi menicu s meničnom izjavom, a pravno lice ‒ registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina, osim za opremu čiji je vek eksploatacije kraći od godinu dana, u kom slučaju se sredstvo obezbeđenja daje za period upotrebe opreme;
 3. Rok za realizaciju investicije jeste godinu dana od dana potpisivanja ugovora;
 4. Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno do 40% od ukupno prihvatljivih troškova investicije a nakon zaključenja ugovora i urađenog tehnološkog projekta i datog overenog naloga od strane visokoobrazovne institucije s tačnim navodima na koje se investicije sredstava raspodeljuju;
 5. Za investicije čija vrednost prelazi 500.000,00 dinara za vrednost avansne uplate (40% od ukupno privatljivih troškova investicije ), obavezno je stavljanje hipoteke;
 6. Preostalih 60 % prihvatljivih troškova investicije isplaćuje se nakon što korisnik sredstava uradi montažu opreme, dostavi overen nalog od strane visokoobrazovne institucije s tačnim navodima na koje se investicije sredstva raspodeljuju i dostavi Sekretarijatu pravdanja sredstava za celokupnu investiciju i to:
  – original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2018. godine) otpremnicu i fiskalni račun na kome je jasno naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom (samo u slučaju kad je podnosilac fizičko lice) ili
  – original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2018. godine) otpremnicu, nalog za prenos, overen izvod banke o izvršenom plaćanju dobavljača i korisnika sredstava;
  – original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2018. godine), otpremnicu, ugovor s davaocem kredita i overen izvod banke dobavljača opreme o izvršenom plaćanju (ukoliko je realizovan kredit);
  – fotokopiju garantnog lista za kupljenu opremu;
  – carinsku deklaraciju za opremu iz uvoza ‒ ne stariju od 01.01.2018. godine (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik);
  – zapisnik veterinarske inspekcije o ispunjenosti minimalnih veterinarsko-sanitarnih uslova objekata u kojima će se vršiti prerada.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I ZA UVOĐENJE EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MLEKA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/488-18-52 u vremenu od 10 do 12 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Tekst konkursa

 Pravilnik

 Obrazac prijave

Komentari