APV: Konkurs za dodelu sredstava za nabavku mašina i opreme za organsku proizvodnju

Foto: Pixabay

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 8.172.950,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u nabavku mašina i opreme za organsku proizvodnju.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 8.172.950,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 700.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino mašine i oprema kupljene posle 01.01.2019. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2019. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

  1. fizičko lice:
  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
  1. pravno lice:
  • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.11.2019. godine.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2019. godini – ne otvaraj“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4601, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave