APV: Konkurs za mlade u ruralnim područjima u 2020. godini

Foto: Pixabay (Aleksandar Anđelković)

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 270.000.000,00 dinara

Cilj ovog Konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet Konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 270.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podršku preradi na gazdinstvu
3) Podršku malim pivarama.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u Pravilniku.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje.

PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Konkurs je otvoren do 21.02.2020. godine.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstvu i Podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor).

USLOVI ZA UČEŠĆE:

1.Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
2.Podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
3.Podnosilac prijave mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Podršku preradi na gazdinstavu;
4.Podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso);
5.Podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (zakup počinje od dana podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava) – ukoliko aplicira za Podršku malim pivarama;
6.Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2019. godine;
7.Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2019. godine;
8.Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
9.Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
10.Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;
11.Parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon donošenja odluke o dodeli sredstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;
12.Podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;
13.Sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava, nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i životinjama).

Za Podršku preradi na gazdinstvu i Podršku malim pivarama dostavlja se i:

 • izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice.

Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;
 • original račun za nabavku predmetne investicije koji je identičan sa predračunom (sa datumom nakon potpisivanja ugovora). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak sa naznakom „gotovina“ (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzeti u razmatranje);
 • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 • fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 • jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od datuma potpisivanja ugovora);
 • original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o strukturi biljne proizvodnje ili životinjama – uneti u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon realizacije investicije)
 • Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se i:
  -kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara,
  -original račun i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);
  -pedigre;
  -fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležne veterinarske ustanove;
 • Za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka kvalitetnih priplodnih grla kao i opreme za opremanje objekata za uzgoj životinja) dostavlja se i rešenje Uprave za veterinu da je objekat upisan u Registar objekata za uzgoj, držanje i promet životinja.
 • Za Podršku preradi na gazdinstvu (prerada voća i grožđa) dostavlja se i:
  -potvrda o upisu u Vinogradarski i Vinarski registar ili
  -potvrda o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića.
 • za Podršku preradi na gazdinstvu (prerada mleka i mesa) dostavlja se i rešenje Uprave za veterinu o upisu u Registar proizvođača malih količina primarnih proizvoda.
 • Za Podršku malim pivarama dostavlja se i potvrda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izvršenom upisu u Centralni registar objekata sa registarskim brojem.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

BESPLATNA PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA SUBVENCIJE UZ KUPOVINU KERTITOX PRSKALICA I ATOMIZERA

Preduzeće Agroposrednik d.o.o. iz Novog Sada, generalni distributer za Srbiju renomirane mađarske kompanije FarmGép, svim kupcima prskalica i atomizera besplatno priprema i nadležnim institucijama predaje dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje subvencija.

Detaljne specifikacije, fotografije, video prezentacije i cene proizvoda možete da pogledate klikom na sledeće linkove:

Nošene prskalice (600-1.600 l)

Vučene prskalice (2.000-6.000 l)

Atomizeri (300-3.000 l)

Dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju preko inboxa Fejsbuk stranice AgroFin – Informator o finansiranju agrara, putem mejl adrese agroposrednikdoo@gmail.com ili telefonom na broj 063530590.

FarmGép – VIŠEDECENIJSKO ISKUSTVO, EVROPSKI KVALITET!