APV: Konkurs za opremanje stočarskih farmi u 2020. godini

Foto: Pixabay

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2020. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.02.2020. godine.

Bespovratna sredstva po ovom Konkursu namenjena su za nabavku nove opreme:

Sektor mleko:

 1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije;
 2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak); uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka;
 3. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane); oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
 4. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade.

Sektor meso i jaja

 1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak); uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka;
 2. Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov;
 3. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane); oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
 4. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi;
 5. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade;
 6. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja;
 7. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja;
 8. Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka;
 9. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

1.fizičko lice:

 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
 • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
  gazdinstava;

2.pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog
  gazdinstva
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog
  gazdinstva
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju:

SEKTOR MLEKO

 • Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1-19 mlečnih krava,
 • Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe,
 • Za investicije u sektoru proizvodnje ovčijeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

SEKTOR MESO

 • Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa,
 • ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza,
 • ili manje od 30 priplodnih krmača,
 • ili manje od 100 tovnih svinja,
 • ili od 1.000-3.999 brojlera.
 • Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.
 • Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2020. GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/4881-852 od 10-12 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Komentari