APV: Konkurs za podsticaje za projekte primene solarne energije

Foto: Pixabay

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:

-nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

-privredno društvo,

-zemljoradnička zadruga

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara i to:

-Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara,

-Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara.

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:

-Za namenu A: 3.000.000,00 dinara,

-Za namenu B: 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je 04. oktobar 2019. godine.

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Obrazac – prijava na konkurs

Obrazac – ranije obaveze

Obrazac – sudski postupak

Obrazac – ranije korišćenje sredstava Sekretarijata

Obrazac – obezbeđenje sredstava

Obrazac – Izjava priključenje

Obrazac – Izjava proizvodnja