APV: Zadrugama sredstva za preciznu poljoprivredu i opremu za preradu

Foto: FarmGép

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje je 50.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:

  • Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu
  • Digitalni sistemi za navodnjavanje
  • Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama
  • Oprema za pripremu proizvoda za tržište
  • Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 50.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge u skladu sa Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS”, br. 112/2015) čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koje realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 27.9.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, sa sledećom naznakom:

„Prijava za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE

141-401-5694/2019-01

Podnosilac prijave:

Adresa podnosioca prijave:

NE OTVARATI“

ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević i

021/487 4158 Ognjen Dopuđ.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete