Javni poziv za podsticaje za nabavku novih mašina i opreme za biljnu proizvodnju

Foto: Pixabay

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari je 1.500.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra 2018. godine.

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 400.000.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.

Podsticaji iz ovog Javnog poziva obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 2. primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 3. primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 5. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 6. obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 7. navodnjavanje biljnih kultura.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji date su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, koji je odštampan uz Javni poziv, i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 5. srednja škola;
 6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 2. je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;
 3. je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
 4. za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 6. nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 7. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 8. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
 9. po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih
  vrsta biljnih kultura, i to površine:
  (1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,
  (2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,
  (3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
  (4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),
  (5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
  (6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
  (7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 2. je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Izuzetno, lice ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove ovog Javnog poziva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u _____ godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lice može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Zahtev se može podneti za jedan ili više podsticaja iz ovog Javnog poziva, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Javnog poziva, sa tabelama i Zahtevom za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini