Javni poziv za učešće na sajmu Agritechnica 2019 u Hanoveru

Foto: AGRITECHNIKA

Rok za dostavljanje prijava je 25.4.2019. godine do 16 časova

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije AGRITECHNICA 2019 koji se održava u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 10. do 16. novembra 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

AGRITECHNICA je najveći međunarodni sajam iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, traktora i delova. Predstavlja jedan od najznačajnijih sajmova za proizvođače poljoprivredne mehanizacije širom sveta, koji se održava svake druge godine u Hanoveru, u sajamskom prostoru HANNOVER MESSE. Na sajmu 2017. godine, izlagalo je 2.802 kompanija iz 52 zemalja u 23 hale, a sajam je posetilo preko 458.000 posetilaca iz 130 zemalja, od kojih je 110.000 inostranih posetilaca.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mala, srednja i velika preduzeća koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:

  1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
  2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
  3. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije, kao i da posluju u sektoru usluga hotelskog smeštaja;
  4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  5. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
  6. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  7. da su izvozno orijentisani.
Foto: AGRITECHNIKA

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1) Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);

2) Ispunjenost uslova delatnosti će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;

3) Obrazac 2 – Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);

5) Blanko menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac “Rezultati pretrage menica – Narodna banka Srbije”, sa veb sajta NBS.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam AGRITECHNICA 2019.

Rok za dostavljanje prijava je 25.4.2019. godine do 16 časova.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na brojeve 011/3625-145 i 064/0529834 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na brojeve 011/3398-774 i 069/3397-621.


Prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Poziv za učešće na sajmu

Obrazac 1 – Prijava za učešće na sajmu

Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave

Obrazac 3 – Menično ovlašćenje

Uputstvo za sprovođenje programa internacionalizacije

Komentari