Konkurs Grada Beograda za subvencije u oblasti voćarstva i povrtarstva za 2020. godinu

Foto: Pixabay

Obezbeđena su sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara

Grad Beograd objavio je Javni poziv za dostavlјanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavlјanje jedne vrste opreme koja je predmet Ovog javnog poziva.

Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva koji raspisuje Sekretarijat za privredu u oblasti polјoprivrede za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavlјanje nove opreme i to: protivgradna mreža na površini od 0,25 ha do 1 ha; protivgradna mreža sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 1 ha; plastenik sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,05 ha do 0,10 ha; žičana ograda za ograđivanje višegodišnjih zasada, na površini od 0,25 ha do 5 ha; oprema za orezivanje voća – pneumatske makaze; sistem za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 5 ha; hidrant sa ili bez merača protoka vode; sistem za navodnjavanje „kap po kap sa hidrantom sa ili bez merača protoka vode na površini od 0,25 ha do 5 ha.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Prihvatlјivi troškovi su: troškovi nabavke i postavlјanja opreme koja je predmet Ovog javnog poziva.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodelјuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova opreme sa PDV-om, koja je predmet Ovog javnog poziva, ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava.

Obavezni elementi opreme koje su predmet prijave kao i maksimalni iznosi podsticajnih sredstava u odnosu na površinu parcele na kojoj se oprema postavlјa prikazani su u tabeli u prilogu.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U
OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2020. GODINU
– „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Dostavlјanje zatvorenih koverata sa potrebnom dokumentacijom moguće je:

  • preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, 11060 Beograd ili
  • ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresi Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7240, 011/715- 7392, 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7418, 011/715-7831.

Rok za podnošenje prijava i dopuna na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. april 2020. godine do 15 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv – voće i povrće

Prijava – voće i povrće

Izjava – voće i povrće

Komentari