Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima

Foto: Pixabay

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini.

Konkurs sadrži obrazac prijave na konkurs, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste, rok za podnošenje prijave na konkurs, kao i drugu dokumentaciju i ostale informacije.

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 2. jula do 15. avgusta 2018. godine.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
  biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
  stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
  stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim
  gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:

 1. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
 2. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 3. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 4. nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 5. nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 6. nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 7. nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne
stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
obuhvataju nabavku:

 1. nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
 2. nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
 3. nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 4. nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
 5. nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
 6. nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:

 1. grla goveda, i to:
  (1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
 2. grla ovaca i koza, i to:
  (1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
 3. grla svinja, i to:
  (1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  (3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
 4. selekcionisanih pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako:

 1. u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2017. godine;
 2. na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
 3. u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
 4. nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Posebne uslove za ostvarivanje prava na podsticaje pogledajte u prilogu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs na Obrascu – Prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, koji je odštampan uz Pravilnik i Konkurs i čini njihov sastavni deo.

Podnosilac prijave na konkurs može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini.

Prijava na konkurs može obuhvatiti jedan ili više podsticaja odnosno jednu ili više investicija prihvatljivih u skladu sa Pravilnikom o ovim Konkursom.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos podsticaja programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika – po kvalitetnom priplodnom grlu jeste za nabavku:

 1. junice mlečne i kombinovane rase – 140.000 dinara;
 2. junice i bika tovne rase – 125.000 dinara;
 3. dviske – ovce i koze – 20.000 dinara;
 4. dvisca– 30.000 dinara;
 5. nazimice – 18.000 dinara;
 6. suprasne nazimice i nerasta – 24.000 dinara;
 7. selekcionisane pčelinje – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari za 2018. godinu je 1.500.000 dinara.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave na Konkurs sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletan tekst Konkursa sa tabelama i Prijavom možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini

Komentari