Konkurs za podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

Foto: Pixabay

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena su u iznosu od 110.000.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima:

1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma obuhvataju:

1) izgradnju novih objekata datih u Prilogu 2. – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo;
2) radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
4) parterno uređenje dvorišta autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva;
5) opremanje autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
6) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu.

Prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti obuhvataju:

1) nabavku opreme radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom, kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;
2) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu.

Sektori, prihvatljive investicije i troškovi dati su u Listi prihvatljivih investicija i troškova koju možete da pogledate u prilogu.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju:

  1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  2. preduzetnik,
  3. pravno lice:
    -privredno društvo;
    -zemljoradnička zadruga.

Osim opštih, određeni su i posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje koje možete da pogledate u prilogu.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godinu, koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Podnosilac prijave podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja. Prijava se podnosi za jednu ili više prihvatljivih investicija iz člana 4. Pravilnika.

Prijave za korišćenje podsticaja podnose se do 27.09.2019. godine.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja za 2019. godinu iznosi:

1) 50% – za sve podnosioce podsticaja.
2) 65% – za područja sa otežanim uslovima rada.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma je 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Konkursa predviđena su u iznosu od 110.000.000 dinara.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na telefon Info-centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu