Konkurs za zadruge u 2018. godini

Foto: Pexels

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave:

 1. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017. i 2018. godine (u daljem tekstu: novoformirane zadruge);
 2. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine (u daljem tekstu: stare zadruge);
 3. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge (u daljem tekstu: složene zadruge).

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
 • Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
 • Za složene zadruge 60.000.000,00 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti za:

 • Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 • Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 • Nabavku opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 • Nabavku opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 • Nabavku opreme za proizvodnju i preradu aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 • Nabavku mehanizacije i opreme za skladištenje i preradu žitarica;
 • Nabavku opreme za pčelarstvo;
 • Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 • Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;
 • Plaćanje putem kompenzacije i cesije;
 • Novčane kazne i troškove parničnog postupka;
 • Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;
 • Kreditiranje trećih lica;
 • Konsultantske i marketinške usluge;
 • Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;
 • Troškove garancija i polise osiguranja;
 • Troškove prevoza;
 • Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;
 • Prometa između povezanih lica;
 • Trajna obrtna sredstva;
 • Troškove uvoza, carine, špedicije;
 • Troškove zakupa i lizinga;
 • Troškove amortizacije i održavanja;
 • Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);
 • Troškove overe ugovora kod javnog beležnika.

Kriterijumi:

 1. Da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama (Službeni glasnik, br. 112/2015);
 2. Da je zadruga izvršila redovnu zadružnu reviziju u poslednje dve godine;
 3. Da za iste namene zadruga nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine, IPARD-a ili donatorskih organizacija;
 4. Zadruge koje su dobile bespovratna sredstva na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava kroz učešće u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini, ne mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava kao stare ili novoformirane zadruge, osim u slučaju da su jedna od članice složene zadruge, kao podnosioca prijava na Konkurs;
 5. Zadruge koje konkurišu za dobijanje bespovratnih sredstava za stare ili novoformirane zadruge, ne mogu istovremeno biti članice složene zadruge, koja konkuriše za dobijanje bespovratnih sredstava;
 6. Da je zadruga izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda;
 7. Da je zadruga registrovana u Agenciji za privredne registre;
 8. Da zadruga ima registrovani tekući račun u Narodnoj banci Srbije preko kojeg obavlja svoje poslovanje;
 9. Da zadruzi u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 10. Da račun zadruge nije u blokadi od 01.01.2018. godine;
 11. Da nad zadrugom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 12. Da direktor zadruge nije krivično osuđivan, kao i da se protiv njega ne vodi istražni postupak, za krivična dela protiv privrede;
 13. Finansijsko učešće složene zadruge u realizaciji projekta, mora da iznosi minimum 20% traženih sredstava.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.08.2018. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 15.09.2018. godine.

Pročitajte još:

Zadrugama bespovratno 823,5 miliona dinara u 2018.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku, dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku. Uz napomenu „Prijava za Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2018. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, poslati na adresu: Vlada Republike Srbije, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu damir.taljai@mbprr.gov.rs i na telefon broj 011/31-17-633.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 KONKURS 2018.

 PROGRAM 2018.

 Obrazac prijave 1 – novoformirane i stare zadruge

 Obrazac prijave 2 – složene zadruge