Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede: Rok za kredite za kupovinu opreme za stočarske farme do 31. oktobra

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za odobravanje kredita za obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu opreme za stočarske farme. Cilj konkursa je stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo da konkurišu imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule  Maksimalan iznos kredita je 4.500.000. a neće se odobravati u iznosu manjem od 300.000 dinara. Rok   vraćanja  je  pet godina u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata.Otplata  je u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2022. godini.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.oktobrom.

 B. K.