Ruma: Javni poziv gazdinstvima za subvencionisanje osiguranja

Foto: Pixabay

Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu

Opština Ruma poziva fizička lica, nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ruma, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018.godinu.

Kako se navodi na zvaničnoj internet prezentacije opštine, subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara.

Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu (za osiguranje useva ili plodova ili višegodišnjih zasada ili rasadnika ili životinja).

Obrazac zahteva za regresiranje premije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji preuzima se u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu opštinske uprave opštine Ruma, ul. Glavna 107, prvi sprat, kancelarija broj 6.

Uz popunjen zahtev dostavlja se:

  • fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
  • dokaz da su nosioci poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2018.godinu),
  • kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac osiguran u periodu od 01.11.2017.godine do 31.10.2018.godine,
  • da su platili ukupnu premiju osiguranja,
  • izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nisu ostvarili republičku subvenciju za premiju osiguranja ili da neće podnositi zahtev za subvenciju za premiju osiguranja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor,
  • fotokopija bankarske kartice sa brojem namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva.

Period za podnošenje zahteva traje od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli opštine Ruma, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu od 5.000.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2018. godine.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na pisarnici Opštinske uprave opštine Ruma, ul. Orlovićeva broj 5. Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu opštinske uprave opštine Ruma, na telefon 022/478-712 lokal 109, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.