Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Foto: Pixabay

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju se uvećavaju 70% od iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju kojim se bliže propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Prema ovom pravilniku, podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za biljnu proizvodnju i utvrđuju u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

Shodno tome, ovogodišnji podsticaji iznose 6.800 dinara po organskom hektaru, s obzirom da osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju iznosi 4.000 dinara.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se bliže uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je 136.000 dinara.


Kompletan tekst pravilnika sa Zahtevom za podsticaje možete da preuzmete u prilogu:

 Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju