Uredba o podršci RPG kroz olakšan pristup kreditima zbog COVID-19

Foto: Pixabay

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu od ‭1.450.000.000‬ dinara

Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4) nabavku hrane za životinje;
5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
6) likvidnost.

Olakšani pristup korišćenju kredita iz tačaka 1), 2), 4) i 6) ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za pet procentnih poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Olakšani pristup korišćenju kredita iz tačaka 3) i 5) ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za 4,5 procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Izuzetno, olakšani pristup korišćenju kredita iz tačke 3) sa rokom otplate do tri godine, za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za pet procentnih poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:
(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Korisnik ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;
2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovom uredbom.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se i pod sledećim posebnim uslovima:

1) da je rok otplate kredita najviše tri godine za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku: teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg, kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg, jaradi za tov telesne mase do 15 kg, kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu, prasadi za tov telesne mase do 25 kg, kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke), jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica i riblje mlađi za tov; kao i za kredite odobrene za namenu iz tačaka 2)-4) i 6);
2) da je rok otplate kredita najviše od tri do pet godina za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, kao i za kredite odobrene za namenu iz tačke 5);
3) da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;
4) da za kredite odobrene za namenu iz tačaka 1), 2), 4) i 6) kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope NBS uvećane za pet procentnih poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
5) da za kredite odobrene za namenu iz tačaka 3) i 5) kamatna stopa na godišnjem nivou nije veća od referentne kamatne stope NBS uvećane za 4,5 procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
6) da je za korisnika, za kredite odobrene za namenu iz tačaka 1), 2), 4) i 6), fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;
7) da je za korisnika, za kredite odobrene za namenu iz tačaka 3) i 5), fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 3% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita, osim za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita sa rokom otplate do tri godine;
8) da naknada za obradu zahteva za odobrenje kredita ne prelazi 1,5 procenat;
9) da se krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a za kredite čiji je rok otplate od tri do pet godina da se vraćaju u šestomesečnim anuitetima;
10) da za kredit čiji je rok otplate od jedne do tri godine može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita, kao i da za kredit za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita;
11) da može da se odobri prevremena otplata kredita, bez prava na naknadu troškova prevremene otplate kredita;
12) da se kao sredstvo obezbeđenja ne koristi novčani depozit, niti garancija Republike Srbije zasnovana na programu olakšavanja posledica uzrokovanih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;
13) da se, u slučaju kada se kreditna podrška koristi nenamenski, kredit smatra dospelim, i to celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata i ceo iznos subvencionisanog dela kamate sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom i pada na teret korisnika;
14) da pun iznos premije osiguranja za prve tri godine otplate kredita pada na teret korisnika, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, a lice nema važeću polisu osiguranja, kao i da pun iznos premije osiguranja pada na teret korisnika ako nema važeću polisu osiguranja do otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku drugih životinja;
15) da je dobavljač predmeta kredita pravno lice ili preduzetnik koji obavlja trgovinu, osim ako je predmet kredita nabavka životinja kada dobavljač može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i koji u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije i predmet kredita ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, kao i osim kada je predmet kredita nabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada dobavljač može biti bilo koje lice.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Korisnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku za likvidnost iz tačke 6) pod uslovom da je iznos kredita za ovu namenu do 3.000.000 dinara.

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita kumulira se sa eventualnim drugim vrstama pomoći (podsticaji, subvencije, donacije).

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu od ‭1.450.000.000‬ dinara.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede zaključila ugovor. Zahtev za odobrenje podnosi se banci do 1. novembra tekuće godine.


Kompletan tekst Uredbe i tabelu sa godišnjim premijskim stopama možete da preuzmete u prilogu:

Komentari