Direkcija za robne rezerve objavila poziv za razmenu kukuruza za tovnu junad

Foto: Pixabay

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.12.2019. godine

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 12.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu,

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina („Sl. glasnik RS “, br. 68/2016 i 56/2018).

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 grla/komada.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.12.2019. godine

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 29.11.2019. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA – NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: Republička direkcija za robne rezerve, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, poštanski broj, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 29.11.2019. godine u 10.30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv za naturalnu razmenu

Obaveštenje klanicama

Primer dokumentacije za fizička lica