Doneta uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju

Foto: Pixabay

Pravno lice upisuje se u evidenciju izvoznika ako ima hladnjaču u vlasništvu ili u zakupu, kapaciteta najmanje 500 tona za voće i 200 tona za povrće

Vlada Srbije donela je Uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, kojom se propisuje evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Prema ovoj uredbi, pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice upisuje se u evidenciju izvoznika ako:

 1. ima hladnjaču u vlasništvu ili u zakupu,
  – kapaciteta najmanje 500 tona i koje ima deo za minusni režim, odnosno plusni režim, odnosno kontrolisanu atmosferu (ULO) – za voće,
  – kapaciteta najmanje 200 tona – za povrće,
  – ima prostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća,
  – ima prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa;
 2. ima zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke na studijama drugog stepena;
 3. ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća.

Evidenciju izvoznika vodi i ažurira Ministarstvo poljoprivrede i dostavlja nadležnom ruskom organu na njegov zahtev.

Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice podnosi Ministarstvu poljoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora.

Uz zahtev za upis u evidenciju izvoznika podnosi se i zapisnik fitosanitarnog inspektora kojim se potvrđuje ispunjenost uslova.

Svaku pošiljku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati sledeća dokumentacija:

 1. fitosanitarni sertifikat;
 2. deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla.

Drveni materijal za pakovanje deblji od 6 mm mora biti tretiran i označen u skladu sa Uredbom o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje, Pravilnikom o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja i o načinu toplotnog tretiranja drvenog materijala za pakovanje, odnosno u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere ISPM 15.

Kompletnu uredbu i prateću dokumentaciju možete da preuzmete ovde.

Komentari