Donete dugoročne mere za sprovođenje odgajivačkog programa 2020-2024.

Foto: Pixabay

Program se realizuje putem donošenja godišnjih programa mera

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2020-2024. godine.

Programom ove uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

Republika Srbija raspolaže sa 5,3 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega su 3,4 miliona hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveće učešće čine oranice i bašte sa 73,1 % i livade i pašnjaci sa 20,7 %, navodi se u uredbi.

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je:

1) veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih stočarskih proizvoda po hektaru;
2) u oblasti stočarske proizvodnje, veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, razvojem farmerskog tipa proizvodnje, preko koga će biti racionalno iskorišćene raspoložive zemljišne površine i biljna proizvodnja koja će biti u funkciji razvoja stočarstva;
3) povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda;
4) primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje i smanjenje utroška hrane za domaće životinje za jedinicu proizvoda;
5) izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja.

U periodu 2020-2024. godine po vrsti stoke vršiće se sledeće mere za sprovođenje odgajivačkog programa:

  1. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara
  2. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu
  3. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara
  4. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara
  5. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu
  6. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu
  7. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

Program se realizuje putem donošenja godišnjih programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.


Kompletan tekst Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

Komentari