Izmenjen Javni poziv za naturalnu razmenu kukuruza za tovnu junad

Foto: Pixabay

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad, a dopunama i izmenama Javnog poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad izmenjen je spisak klanica preko kojih će se odvijati razmena.

Novi spisak klanica:

  1. IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;
  2. ALF PROMET DOO, KAĆ
  3. ZMAJEVAC DOO, IRIG
  4. TURKOVIĆ DOO, Sjenica
  5. KLANICA DIVCI DOO, Divci
  6. MI KOSANOVIĆ, Martinci.

Izmene se odnose i na obaveznu dokumentaciju, te sada Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda ne mora da bude overena od strane javnog beležnika-notara.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu,

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42 – uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm, saglasno odredbama standarda SRPS E.B3.516, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95 i “Sl. list SRJ”, br. 52/95 i „Sl.list SCG“br. 56/2003-dg.pravilnik i 4/2004-dr.pravilnik i „Sl.glasnik RS“, br. 43/2013-dr.pravilnik).

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg, a sve u skladu sa čl. 30 ovog propisa.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 (pet) grla/komada. (Dokaz: Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12) sa podacima o gazdinstvu i držaocu životinja, sa pratećim stranama – Obrazac o obeležavanju i registraciji goveda, koji sadrži identifikacioni broj životinje – broj ušne markice životinja na gazdinstvu, potpisana i overena, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Uverenje o zdravstvenom stanju).

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice sa popisanim brojevima ušnih markica, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i Proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 30.09.2019. godine.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.09.2019. godine, do 10 časova, Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA – NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a. Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 13.09.2019. godine u 10.30 časova, u sali broj 654 na VI spratu.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Izmena Javnog poziva za naturalnu razmenu

Javni poziv za naturalnu razmenu

Primer dokumentacije za fizička lica

Komentari