Ministarstvo poljoprivrede: Počela izrada Nacionalnog programa za ruralni razvoj do 2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, objavilo je da je počeo konsultativni proces u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine, koji će trajati do 22. novembra. Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta E-konsultacije.

Svi zainteresovani mogu da dostave svoje komentare i sugestije na Nacrt programa na elektronsku adresu branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs do 22. novembra.

Nacionalni program ruralnog razvoja predstavlja srednjoročni operativno-planski dokument kojim se reguliše sprovođenje politike ruralnog razvoja u Srbiji za period 2022-2024. Tim dokumentom definisane su polazne osnove, opšti i spečificni ciljevi politike ruralnog razvoja, vrste mera i osnovna pravila za implementaciju, kao i indikatori za merenje ostvarenja ciljeva. Pored toga, predviđeni su i finansijski okviri na nivou osnovnih grupa mera.

Programom je definisana i dinamika i nacin uskladivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU).

B. K.