Novi Sad daje u zakup poljoprivredno zemljište na 10 godina

Foto: Pixabay

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 19.12.2019. godine

Grad Novi Sad raspisao je oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Novom Sadu.

Zemljište je oglašeno na period zakupa od 10 godina.

Pravo učešća u javnom nadmetanju ima:

  • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
  • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
  • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Gradskoj upravi za privredu u kancelariji br 3, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Kontakt osoba: Dušan Tubić, tel. 021/6624-282.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti prema rasporedu koji je dat u tabeli u prilogu.

Zemljište se daje u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe i ne može se davati u podzakup.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15.00 sati, dana 19.12.2019. godine.

Javno nadmetanje održaće se u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110A, u sali u prizemlju, 23. i 24. decembra 2019. godine, sa početkom u 9 časova.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, mogu se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Grada Novog Sada. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

  • Adresa: Grad NOVI SAD, ulica i broj: Gradska uprava za privredu, Rumenačka 110A,
    Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta
    u državnoj svojini
  • Broj javnog nadmetanja __ (navesti i KO)

Na zadnjoj strani:

  • ime i prezime/naziv i adresa ponuđača.

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se dokumentacija.


Kompletan tekst Javnog oglasa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Novi Sad

Pregled grupisanih javnih nadmetanja

Komentari