Novi Sad daje u zakup poljoprivredno zemljište

Foto: Pixabay

Rok za podnošenje dokumentacije je 26.05.2020. godіne

Grad Novi Sad raspisao je oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćіnje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravo učešća u javnom nadmetanju ima pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Licitacioni korak iznosi 1000 dinara.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u kancelariji br 3. Gradske uprave, svakog radnog dana od 7.30 do 15.00 časova, a omogućen je i obilazak poljoprivrednog zemljišta.

Kontakt osoba: Dušan Tubić, tel. 021/6624-282.

Zemljište iz oglasa daje se u viđenom stanju.

Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici grada Novog Sada.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

Adresa: grad NOVI SAD, ulica i broj: Gradska uprava za privredu, Rumenačka 110A,
Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Broj javnog nadmetanja _ (navesti i KO)

Na zadnjoj strrani:

Ime i prezime / naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15.00 sati, dana 26.05.2020. godіne.

Javna nadmetanja održaće se u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110A, sala u prizemlju, u periodu od 1. do 6. juna 2020. godine.


Kompletan tekst Oglasa možete da preuzmete u prilogu:

Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Komentari