Oglas za razmenu merkantilne pšenice za semensku

Foto: Pixabay

Rok za dostavljanje ponuda je 18.04.2019. godine

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice roda 2019. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena je 24,31 din/kg sa PDV-om (cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan 01.04.2019. godine).

Količina semenske pšenice je 5.555 tona, sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:

  • SIMONIDA, u količini od 1.500 t
  • POBEDA, u količini od 1.500 t
  • ILINA, u količini od 100 t
  • ZVEZDANA, u količini od 1.100 t
  • NS 40 S, u količini od 500 t
  • RENESANSA, u količini od 655 t
  • ZEMUNSKA ROSA, u količini od 100 t
  • AURELIJA, u količini od 100 t.

Semenska pšenica, koja se isporučuje iz razmene, je roda 2019. godine, a u pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu „Sl.glasnik RS“, br.45/05 i 30/10).

Pšenica mora da bude propisno upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom.

Cena u d/kg se utvrđuje iz odnosa razmene.

Rok isporuke: najkasnije do 15.08.2019. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2019. godine.

Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku.

Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, i upisana u Registar dorađivača semena za delatnost dorade semena strnih žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), i koja nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi celokupnu količinu traženog sortimenta.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 18.04.2019. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI”, na adresu REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.04.2019. godine u 12 časova, u sali br. 654 na VI spratu.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona: 011/3238-997, lice za kontakt Zoran Mićić i 021/526-890, lice za kontakt Dragica Cajner.


Kompletan tekst Oglasa možete da preuzmete u prilogu:

Oglas o razmeni

Komentari