Uvode se stroge mere zaštite od požara u poljoprivredi

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je najnoviji pravilnik koji se odnosi na sektor ratarstva odnosno zaštitu od požara pre, tokom i posle žetve. Pravilnik je stupio na snagu 1.12.2023. godine.

Kako se može videti iz teksta Pravilnika koji je objavljen u Službenom glasniku, pod posebnim merama zaštite strnih i drugih useva od požara, u skladu sa zakonom, podrazumevaju se: organizovanje stalnog dežurstva, osmatračkih službi, opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom i stalna kontrola ispravnosti te opreme kao i uskladištenih useva. 

Kako se navodi, u cilju zaštite strnih i drugih useva od požara u jedinicama lokalne samouprave i mesnim zajednicama, najkasnije 20 dana pre žetve ili berbe, kao i dok one traju, moraće da budu sprovedene posebne mere koje se sastoje u organizovanju stalnog dežurstva, osmatračke službe i službe veze i obaveštavanja i to neprekidno 24 sata. U blizini useva strogo je zabranjeno da se lože vatre. 

Data su i vrlo precizna uputstva ratarima, posebno onima koji imaju velike posede. Tako se napominje da recimo ukoliko su usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Po završetku radova, taj pojas se mora odmah preorati.

Pravilnik donosi još niz novina. a cilj je da se broj požara u poljoprivredi, koji najčešće nastaju nesavesnim spaljivanjem strnjike, svedu na minimum, objavila je „Politika“.

B. K.