Prijave za bespovratna sredstva „Projekta za konkurentnu poljoprivredu“ do 4. juna

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru „Projekta za konkurentnu poljoprivredu“ u 2021. godini, sa finansiranjem od strane Svetske banke. Ukupna vrednost investicija u dinarskoj protivvrednosti je od 20.000 do 50.000 evra, a minimalni iznos bespovratnih sred+stava od 10.000 do 25.000 evra.

Ciljna grupa konkursa su žene mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene i siromašne opštine).

Predmet javnog poziva su i investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti u oblasti primarne poljoprivrede koja obuhvata: proizvodnju mleka, mesa, akvakulturu, pčelarstvo, biljnu proizvodnju, proizvodnju voća, povrća, grožđa i cveća. Na konkurs u skaldu sa pravilnikom, mogu da se jave poljoprivredna gazdinstva, mikro, mala i srednja preduzeća, koja treba da ispunjavaju uslove u pogledu maksimalne veličine obradivih površina, odnosno broja grla. Bespovratna sredstva u okviru programa podrške, između ostalog, obuhvataju kapitalne investicije za nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske efikasnosti (korišćenje solarne energije).

Korisnik bespovrtanih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim projektom, nakon potpisivanja ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova, budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke.

Rok za podnošenje prijava je 4. jun.

Učešće sopstvenih sredstava deset odsto

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju. Preostala sredstva za investicije obezbeđuju se 40 odsto iz kredita, a deset odsto je sopstveno učešće.

B.K.