Utvrđen godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa

Foto: Pixabay

Iznos od 140.000.000 dinara obezbeđen je radi sprovođenja odgajivačkog programa u stočarstvu u 2018. godini

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2018. godinu.

Programom iz ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava. Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Iznos od 140.000.000 dinara obezbeđen je radi sprovođenja odgajivačkog programa u stočarstvu u 2018. godini. Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene.

Neophodna sredstva po grupama mera i ukupno

Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa raspodeljuju se za finansiranje mera za sprovođenje Programa koje vrši osnovna odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima u visini od 100% od iznosa realizovanih sredstava. Dalju raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Finansiraće se i poslovi kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija, u visini od 8% u odnosu na realizovana sredstva.

Raspodela sredstava vrši se po sprovedenom postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koji se pokreće podnošenjem zahteva za korišćenje podsticaja.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „ne otvarati”, najkasnije do 27. aprila 2018. godine.


Kompletan tekst Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

 Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2018. godinu