Radna grupa za unapređenje digitalnih platformi u agraru

Foto: Pixabay

Zadaci Radne grupe su da utvrdi i predloži način da se javnim istraživačkim ustanovama učine dostupnim podaci od značaja za razvoj digitalnih platformi za podršku poljoprivredi

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za unapređenje razvoja digitalnih platformi za podršku poljoprivredi Republike Srbije.

Zadaci Radne grupe su da utvrdi i predloži način da se javnim istraživačkim ustanovama učine dostupnim podaci od značaja za razvoj digitalnih platformi za podršku poljoprivredi Republike Srbije, a koji se vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkom geodetskom zavodu, Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Republičkom zavodu za statistiku; da analizira raspoložive podatke iz oblasti poljoprivrede sa aspekta nivoa mašinske čitljivosti i predloži rešenja za njeno unapređenje; da utvrdi koje druge ustanove i organizacije raspolažu podacima od značaja za razvoj poljoprivrede i predloži način saradnje i razmene podataka između nadležnih organa i tih organizacija.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za zamenika dr Mihailo Jovanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a za sekretara Milena Rašković iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Za članove Radne grupe imenovani su Nenad Vujović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dušan Gavrilović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku, Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Žarko Radat, vršilac dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branko Lakić, vršilac dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Saša Stamatović, vršilac dužnosti direktora Uprava za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Emina Milakara, vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vukašin Grozdić iz Kabineta predsednika Vlade, Dragan Đukić, načelnik odeljenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Darko Vučetić, načelnik centra u Republičkom geodetskom zavodu, Vladimir Crnojević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Vladan Minić, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Novog Sada.

Radna grupa se obrazuje na period od godinu dana i dužna je da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

Radna grupa se sastaje najmanje jednom mesečno, a može da uključi i druga lica u obavljanje stručnih poslova za potrebe Radne grupe i angažovati stručnjake iz različitih oblasti, kao i da traži od organa državne uprave i drugih organizacija podatke, dokumenta i izveštaje.

Članovi Radne grupe, kao ni stručnjaci angažovani od strane Radne grupe, nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi.