APV: Konkurs za dodelu sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u 2020. godini

Foto: Pixabay

Konkurs je otvoren do 06.03.2020. godine

Cilj konkursa jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 70.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2020. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. Nabavku opreme za primarnu preradu grožđa,
 2. Nabavku opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
 3. Nabavku opreme za čuvanje i negovanje vina,
 4. Nabavku opreme za punjenje vina,
 5. Nabavku opreme za rakiju.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 06.03.2020. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u Pravilniku.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. pravno lice:
 • privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2)u vlasništvu ili u zakupu za period od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za proizvodnju vina i rakije;
 2. proizvodnja zasnovana na minimum 0,5 hektara vinograda;
 3. izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267, od 10 do 13 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Izveštaj o namenskom utrošku sredstava

Podaci o članovima zadruge

Model nalepnice

Komentari