APV: Konkurs za dodelu sredstava za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka

Foto: Pixabay

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu.

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50% obezbeđuje korisnik sredstava.

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.

Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:

 • Čišćenje terena
 • Izrada nasipa
 • Korekcija krune postojećeg nasipa
 • Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
 • Izgradnja obodnog kanala
 • Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
 • Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
 • Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
 • Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
 • Razastiranje iskopanog materijala
 • Škarpiranje kosina kanala i nasipa
 • Nabijanje nasipa vibroježom
 • Izrada pregradnog nasipa
 • Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2018. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS – IZGRADNJA NOVIH RIBNjAKA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH – NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst konkursa i Pravilnik možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

 Pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu