APV: Konkurs za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata za podizanje zasada

Foto: Spinazze Group

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 190.000.00,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 30.11.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

-Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznosi najviše 800.000,00 dinara, odnosno 880.000,00 dinara.

-Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona-stubova)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznosi najviše 480.000,00 dinara, odnosno 530.000,00 dinara.

-Nabavku stubova za podizanje zasada

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznosi najviše 330.000,00 dinara, odnosno 363.000,00 dinara.

-Nabavku stubova za podizanje zasada hmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznosi najviše 500.000,00 dinara, odnosno 550.000,00 dinara.

-Nabavku stubova za ogradu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom hektaru površine iznosi najviše 76.800,00 dinara, odnosno 84.500,00 dinara.

-Nabavku žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznosi najviše 87.000,00 dinara, odnosno 95.700,00 dinara.

-Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti-frost sistema po jednom hektaru površine iznosi najviše 370.000,00 dinara, odnosno 407.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

Pravo učešća na konkursu ima:

-Fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

-Pravno lice:

  • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine.

Specifični uslovi za učešće na konkursu:

  • Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća. Lice ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća;
  • Podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom: “KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA U 2019. GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Prilog 1 – Izveštaj o namenskom utrošku sredstava

Prilog 2 – Podaci o članovima zadruge

Prilog 3 – Model table za voćnjak

Komentari