Pravilnik o podsticajima za opremu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i pića

Foto: Pixabay

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića.

Prema ovom Pravilniku, podsticaji, u zavisnosti od programa, su:

1) podsticaji podrške programu za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka;

2) podsticaji podrške programu za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa;

3) podsticaji podrške programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina;

4) podsticaji podrške programu za investicije u preradu voća i povrća, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća i povrća u sektoru voća i povrća.

Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka obuhvataju:

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
6) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
3) nabavku nove opreme i uređaja za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje); uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;
4) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
5) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;
7) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mesa sa oznakom geografskog porekla.

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
2) nabavku nove opreme i uređaja za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;
3) nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina, piva i jakih alkoholnih pića;
4) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
5) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
6) nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla;
7) nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva, kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži.

Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća obuhvataju:

1) nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavku nove opreme i uređaja za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
6) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;
7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Korisnik ostvaruje pravo na podsticaje ako:

-je investicija koja je predmet zahteva u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

-je vrednost investicija u opremu u objektima za preradu jednaka ili veća od 400.000 dinara.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka i ako ima utvrđen kapacitet za preradu mleka manji od 3.000 litara mleka na dan.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa i ako ima utvrđen dnevni kapacitet klanja manji od deset goveda, odnosno 50 svinja/ovaca/koza, odnosno 4.000 brojlera.

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u proizvodnju piva i ako ima godišnju proizvodnju do 10.000 hl piva.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.


Kompletan tekst Pravilnika možete da preuzmete u prilogu:

Komentari