Razmena semenske pšenice i mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021.

Foto: Pixabay

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 13.992 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine, pod sledećim uslovima:

Razmena će se vršiti sa:

 • fizičkim licima – nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve
 • zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
 • ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je sledeći:

 • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.
 • 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

 • jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,
 • ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 1.000.000 kg.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine je do 15.08.2021. godine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu, počev od 01.09.2020. godine, preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd.

Za fizička lica: obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte i original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva.

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

• Simonida
• NS 40 S
• Pobeda
• Zvezdana
• Renesansa
• Ilina
• Zemunska rosa
• Aurelija.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

Kompletan tekst oglasa i dodatnu dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

OGLAS ZA RAZMENU 13.992 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. i 2021. GODINE


Republička direkcija za robne rezerve oglasila je i prikupljanje pismenih zahteva za razmenu mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine, pod sledećim uslovima:

 • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
 • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Pravo na razmenu imaju:

 • fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • ovlašćeni skladištari Direkcije;
 • zemljoradničke zadruge,
 • ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

MINERALNO ĐUBRIVO NPK (6:24:12)

Količina: 4.000.000 kg

Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009, 30/2017 i 31/2018).

Cena u d/kg se utvrđuje iz odnosa razmene.

Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu „Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

MERKANTILNA PŠENICA RODA 2020. i 2021. GODINE

Kvalitet: Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine, koja se isporučuje iz razmene, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Pakovanje: u rasutom stanju.

Cena u d/kg se utvrđuje iz odnosa razmene.

Isporuka merkantilne pšenice: isključivo kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke: Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021, do 15.08.2021. godine.

Plaćanje: Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Direkcije i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Količine mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

 • fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, maksimalno do 5.000 kg,
 • ovlašćenom skladištaru Direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji je u prilogu, do 15.11.2020. godine, poštom na adresi:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a

Za fizička lica: Zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu. Obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte ili elektronski očitanu ličnu kartu i original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva, s tim da poljoprivredno gazdinstvo ne može biti registrovano posle 20.08.2020. godine.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona

Kompletan tekst oglasa i dodatnu dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANjE PISMENIH ZAHTEVA ZA RAZMENU 4.000.000 KG MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020. I 2021. GODINE