Sr. Mitrovica: Podsticaji za marketing u sektoru prerade mesa i mleka

Foto: Pixabay

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.12.2018. godine

Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima u sektoru prerade mesa i mleka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini, u cilju obezbeđivanja tržišta i plasmana finalnih stočarskih proizvoda i poluproizvoda iz domaće radinosti.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je 2.950.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 200.000,00 dinara. Za podnosioce prijava čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji su žene ili lica mlađa od 40 godina bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 300.000,00 dinara. Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost podsticaja bez poreza na dodatu vrednost.

Pravo na podsticaje, u sektoru meso, ostvaruje fizičko lice – preduzetnik, koji proizvodi, direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode u količinama propisanim u skladu sa Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima u sektoru prerade mesa i mleka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji se nalazi u aktivnom statusu.

U sektoru mleko, pravo na podsticaje ostvaruju:

  • fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, koji proizvodi proizvode od sirovog mleka u domaćinstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
  • fizičko lice – preduzetnik koji proizvodi, direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode u količinama propisanim u skladu sa Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima u sektoru prerade mesa i mleka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji se nalazi u aktivnom statusu.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za marketing proizvoda u sektoru prerade mesa i mleka za sledeće investicije:

  • prodajna ambalaža i grafički dizajn,
  • etiketa i grafički dizajn,
  • štampani promotivni materijal (baneri, pultovi, brošure, vizit karte, leci i drugi promotivni materijal),
  • izrada internet prezentacije.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zaključno sa 01.12.2018. godine.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti poštom na adresu „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, Ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U OBLASTI MARKETINGA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U SEKTORU PRERADE MESA I MLEKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2018. GODINI – NE OTVARATI“ ili lično u prostorije Agencije, u zgradi DDOR-a, prvi sprat, kancelarija br. 20, ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 022/610-573.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima u sektoru prerade mesa i mleka

Komentari